Vývoj

a integrace

systémů

PŘÍPADOVÉ STUDIE

Klíčová čísla

0 +

MDs zapojeno

0

Roky dodávky

0

Specialstů součástí projektu

$ 0

Mil Ušetřeno

Oblast

Telekomunikace

Cíl

 • Implementace nového CRM systému
 • Vylepšení pracovních postupů pro zákazníky
 • Začlenění nedávno získaných společností do existujícího technologického a provozního prostředí
 • Přesun dat z jednoho systému do druhého

Řešení

 • Aktivní přístup k identifikaci a řešení problémů v průběhu projektu
 • Otevřená komunikace ohledně rizik a strategií k jejich minimalizaci
 • Implementace řešení s využitím open-source technologií, což vedlo k úsporám nákladů v IT a zvýšení výnosů

Výzva

 • Integrace stávajícího a nového IT prostředí
 • Přijetí uživatelů nového systému
 • Předchozí nedokončené projekty s obdobnými cíli
 • Optimalizace produktového portfolia pro maximální efektivitu a ziskovost
 • Bezproblémová migrace zákazníků bez negativního vlivu na jejich zkušenosti

Vynikající Výsledky

 • Úspěšné dokončení 2,5 letého projektu zahrnujícího všechny zákazníky ve čtyřech fázích
 • Migrace všech zákaznických dat bez narušení jejich provozu
 • Ušetření stovky milionů dolarů v potenciální ztrátě výnosů díky efektivnímu migračnímu přístupu
 • Ocenění od vedení společnosti za dosažení vynikajících výsledků

“T-Mobile se pustil do významného transformačního projektu, který měl obrovský dopad na všechny procesy orientované na zákazníka. Odborníci z Grantonu byli zapojeni od počátku projektu až po jeho dokončení”

Výchozí

Situace

Společnost T-Mobile je naším dlouholetým klientem již 8 let. Naši odborníci byli zapojeni do více než 10 projektů v této firmě.

Průběh

Our

Involvement

New Order System

We provided the client with key developers who had experience with custom JAVA development built on open source solutions. Additionally, we supplied a program manager and a key person responsible for the business architecture of the solution.

Merge of company systems

On the project, we provided a specialist for system analysis and data migration. Over the course of two years, we gradually merged individual Core systems and were able to migrate data into a unified format and storage.

Automation

We lead an analytical team whose task is to analyze in detail manual tasks in the Back Office department and propose their automation and simplification.

Digitization

We supply a technical architect who is responsible for the complete delivery of a common portal solution for multiple countries. Despite the complicated delivery structure, we were able to launch the first two phases within the defined scope and time.

Naše

Zapojení

Nový systém objednávek
Našemu klientovi jsme poskytli klíčové vývojáře s bohatými zkušenostmi v oblasti vlastního vývoje v jazyce JAVA, který byl postavený na open-source řešeních. Navíc jsme dodali programového manažera a klíčovou osobu zodpovědnou za obchodní architekturu tohoto řešení.
Sloučení firemních systémů
Během projektu jsme poskytli specialistu pro analýzu systému a migraci dat. Během dvou let jsme postupně sloučili jednotlivé jádrové systémy a úspěšně migrovali data do sjednoceného formátu a úložiště.
Automatizace
Vedeme analytický tým, jehož úkolem je podrobně analyzovat manuální úkoly v administrativním oddělení a navrhnout jejich automatizaci a zjednodušení.
Digitalizace
Zajišťujeme technického architekta, který je zodpovědný za celkové dodání společného portálového řešení pro více zemí. Navzdory složité struktuře dodávky jsme dokázali spustit první dvě fáze v rámci stanoveného rozsahu a času.

MÁTE DOTAZ?

vavra
Vít Vávra
Sales Director